Boforhold påvirker Oslo-ungdom

Foto: Wikimedia

Boforholdene kan forsterke, opprettholde eller i beste fall redusere ulikheter som har med unges livssjanser og livskvalitet å gjøre, skriver NOVA i sin siste rapport, som er en del av forskingsprosjektet Ung i Oslo. Ungdommer som lever trangbodd, i leide boliger eller som flytter ofte, scorer lavere på indikatorer som psykisk og fysisk helse, framtidsutsikter og muligheter for å utvikle nære vennskap.

I rapporten ser vi at det er systematiske forskjeller i levekår, og at fdisse kan henge sammen med eieform, trangboddhet og geografisk plassering. Ungdommer i eide eneboliger på vestkanten opplyser for eksempel oftere at de er fornøyde med nærområdet sitt, og med egen helse. De deltar oftere i organiserte fritidsaktiviteter, og flere har fortrolige venner enn i de sentrumsnære bydelene. 

Boligtype varierer mellom øst og vest
Selv om tallene ikke er entydige, er det flere forskjeller å legge merke til i undersøkelsen. Det er verdt å merke seg at den generelle boligsituasjonen i Oslo skiller seg fra øvrige landsdeler. Folk i Oslo bor trangere, leieandelen er noe høyere, og mange flere bor i blokk. Syttifem prosent av boligmassen i Oslo er blokkbebyggelse, mens tallet er tjuefem prosent i landet forøvrig. 

Samtidig er det også store variasjoner i boligmassen innad i hovedstaden, skriver NOVA i rapporten. Sentrumsnære bydeler, spesielt på østkanten, har høyere andel leieboliger og større grad av trangboddhet enn på vestkanten. Bildet er ikke entydig; innenfor de enkelte bydelene kan det også være variasjoner, og da oftest som følge av foreldrenes sosio-økonomiske forhold.  

Ungdommer i leieboliger har dårligere levekår
Ungdommer i trangbodde leiligheter eller i leieboliger scorer dårligere på flere arenaer. Skoleresultater og ambisjoner om høyere utdanning er lavere i leide eller trangbodde leiligheter, samt for ungdommer som flytter ofte. Depresjoner er mer vanlig hos ungdommer i disse boformene, og antall flyttinger påvirker også sjansen for å oppleve depresjon. Folk som leier flytter oftere enn folk som eier egen bolig. Det kan komme av at leiekontrakter blir inngått for kort tid, og at leiekontrakten ikke blir fornyet.

Gjenkjennelig for Leieboerforeningen 
Dette hører vi ofte om i Leieboerforeningen, og nå viser altså også forskning at det å flytte ofte, har en negativ innvirkning på den psykiske helsen. Lovens minstetid på tre år er altfor kort tid, spesielt for familier med barn og ungdommer, som har større behov for å slå rot og å ha stabilitet i nærmiljøet sitt. 

Aldri så ille
Det er aldri så vondt at ikke det er godt for noe. Oslo-ungdommen drikker mindre enn gjennomsnittet på landsbasis, og det er ungdommer i eide boliger på vestkanten som har det høyeste forbruket av ulovlige rusmidler. 

Les om NOVAs rapport her