Godt bomiljø med "samvirke" modellen på Sagene

Nærmiljøteamet, beboere og bydelspoliti jobber sammen for å bedre bomiljøet (foto: Husbanken)

Bo og nærmiljøteamene, Sagene kultur- og aktivitetssenter og Sagene internasjonale og flerkulturelle frivillighetssentral er nominert til Statens pris for boligsosialt arbeid 2016, for bydelens arbeid med å skape et trygt og godt lokalmiljø.

Bydel Sagene med om lag 39 000 innbyggere, er en liten by i byen. Bydelen har 2200 kommunale boliger og en stor konsentrasjon av beboere med ulike levekårsproblemer. Denne konsentrasjonen har blitt forsterket i de siste årene. Kriminalitet, rus og psykiske problemer har skapt utrygghet og dårlige oppvekstsvilkår i boområdene. Sagene ville stoppe denne uheldige utviklingen og har satt i gang en systematisk, langsiktig, helhetlig og kreativ satsing for å styrke beboerne og bomiljøet. En strategisk plan for å redusere og forebygge barne- og familiefattigdom som innbefatter 9 innsatsområder, nye samarbeidsformer, og en sterk involvering fra beboerne, har resultert i et trygt, velholdt og engasjert lokalt miljø.

Områdebasert innsats
Sagenes boligsosiale arbeid er områdebasert, med utgangspunkt i noen kommunale adresser. Arbeidet for å bedre beboernes levekår startet i 1999 med Handlingsplanen for Oslo indre øst. Bydelen har etablert to bo- og nærmiljøteam hvor NAV, boligkontorets bomiljøteam, Boligbygg, Ungdomstiltakene, enhet for kultur og nærmiljø, skolene, SALTO og bydelspolitiet samarbeider for å bedre bomiljøet i bydelen. 

De siste to årene har innsatsen skapt et stort engasjement blant beboerne som er aktive deltakere, og medvirker i utvikling og gjennomføring av aktiviteter. I dag deltar 100 voksne og mer enn 200 barn på minst en aktivitet.
Bydel Sagene bruker «samvirke modellen» basert på en grunnholdning om at alle kommunale beboere har ressurser. Sagene har lyktes i å få offentlige og frivillige aktører til å jobbe sammen med beboerne for å skape et godt bo- og nærmiljø på Sagene og Torshov.

Tiltak og resultater
Beboerne har fått hjelp av bydelen og frivillige til å sette i gang flere tiltak. De fleste tiltakene drives nå av beboerne eller beboergrupper. Ulike tiltak beskrives under: 

Leksehjelp: et tilbud for barn og voksne. Frivillig lærere (studenter, pensjonister) og foreldre sørger for en god og hyggelig ramme rundt timene. Bydelen stiller opp med lokaler og foreldre tar ansvar for det praktiske. Det siste semesteret deltok om lag 150 barn, 20 foreldre og 20 lærere. Skolen rapporterer at flere barn er aktive i organiserte sosiale tiltak, og samarbeid med foreldrene har blitt bedre. Elevene får bedre resultater i nasjonale prøver i norsk og matte, og det har blitt mindre mobbing.

Nærmiljøskolen: Dette er et samarbeid mellom beboere, Boligbygg, NAV Sagene, Sagene kultur- og aktivitetssenter. Skolen lærer beboerne om daglig vedlikehold av bolig og felles arealer, brannsikkerhet og inneklima. Det er også temakvelder om konflikthåndtering, barneoppdragelse, dugnadstradisjon som lim for felleskap og sosialinkludering. Beboerne får også kunnskap om hvordan de kan gjennomføre sin egen boligkarriere. 

Nærmiljøpatrulje: I samarbeid med bydelspoliti, SKAS, Boligbygg, NAV og SALTO har foreldre dannet grupper som går sammen i nærmiljøet for å skape trygghet. Bydelspolitiet rapporterer en sterk reduksjon i gjentatt ungdomskriminalitet.

Dugnad: Gjennomføres to ganger i året. Boligbygg bidrar med utstyr og beboerne med innsats og mat til sosial aktivitet i etterkant av praktisk arbeid.

Beboerne er aktører og aktive deltakere når det gjelder å støtte ungenes skoleutvikling, trygge bomiljø og vakre, velholdte felles områder.

Det gode sam-virket
Juryen mener følgende: Bydel Sagene har en befolkning som tilsvarer en mellomstor by i Norge. Bydelen har en stor andel kommunale boliger og beboere med levekårsutfordringer. Bydelen har snudd en uheldig utvikling ved å skape eierskap blant beboerne. Med relativt beskjedne ressurser har de fått til en fleksibel og åpen internt organisering, som motiverer og støtter frivillig initiativ. Alle er likeverdig partnere som jobber sammen for et bedre bomiljø. Arbeidet foregår på mange områder og beboerne eier tiltakene. Det sikrer kontinuitet og langsiktighet. Samvirke-modellen har bidratt til å få gode resultater. Denne metoden vil være nyttig for andre områder som har tilsvarende utfordringer. 

Kilde: Husbanken


Relaterte artikler

Johanna må flytte ut etter 23 år i kommunal leilighet Klagenemnda har gitt Boligenheten i Oslo kommune medhold i å kaste meg ut fra hjemmet mitt. Jeg har bodd her i Brinken i nesten 25 år. De siste årene i en leilighet på 46 kvadrat som er å regne som en familieleilighet. Jeg bor alene og har ikke krav på en sånn «stor» leilighet. Jeg vil bli tilkjent en annen leilighet, sier Johanna Engen til Dagsavisen

Brutal hverdag for barn i kommunale gårder Denne sommeren har de kommunale boligene i Oslo fått mye oppmeksomhet i media. Etter at en eldre kvinne ble funnet drept av en nabo i en gård på Tøyen, har boforholdene i kommunale gårder igjen blitt aktualisert.