Beboere i bokollektiv kan søke bostøtte fra 1. november

Stortinget har fulgt opp regjeringens forslag om å endre bostøtteloven. Endringen gjør det mulig for vanskeligstilte beboere i bokollektiv å motta bostøtte. Endringen trer i kraft fra 1. november 2016.

  • Beboere i bokollektiv kan søke bostøtte fra 1. november

– Vi utvider ordningen for å gi kommunene større handlingsrom når de bosetter flyktninger og andre vanskeligstilte. Det blir også enklere for flyktninger å skaffe seg bolig på egenhånd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fremdeles mange flyktninger som skal bosettes
Bokollektiv kan være et godt alternativ for mange vanskeligstilte på boligmarkedet, for eksempel nyankomne flyktninger som mangler et nettverk i Norge, men også andre som trenger hjelp til å håndtere utgiftene til bolig. Dagens bostøtteregelverk gjør at vanskeligstilte i liten grad kan motta bostøtte i bokollektiv dersom ikke kommunen disponerer boligen selv. Det fører til at kommunene ikke alltid velger å bosette personer i bokollektiv selv om det hadde vært gunstig for beboerne og for samfunnet.

Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett å endre regelverket slik at vanskeligstilte beboere i bokollektiv kan få bostøtte. Når endringen trer i kraft 1. november, kan kommunene godkjenne boliger som bokollektiv ut fra helse- og sosialformål, slik at beboerne kan søke om bostøtte.

– Selv om den ekstraordinære utfordringen knyttet til bosetting av flyktninger ikke er den samme nå som da forslaget ble fremmet i vår, er det fremdeles mange flyktninger som skal bosettes i kommunene ut over høsten. Rask bosetting er god integreringspolitikk, sier Sanner.

Bare positive høringssvar
Da høringsfristen gikk ut 25. mai, var det kommet inn 21 høringssvar. Alle var positive. Blant dem som støttet forslaget, var Leieboerforeningen, Huseiernes Landsforbund og flere store og små kommuner.


Relaterte artikler

8700 må tilbakebetale for mye bostøtte 8700 personer fikk utbetalt til sammen 197 millioner kroner mer i bostøtte enn de hadde krav på i 2015. Nå får de varsel fra Husbanken om at pengene kreves tilbake.

Utvidelse av bostøtte - LbFs høringssvar Leieboerforeningen er svært positiv til at regjeringen foreslår å utvide bostøtten til også å omfatte personer som bor i bofellesskap. Men i høringsbrevet skriver foreningen at den er skeptisk til at det skal skje basert på skjønnsmessige vurderinger gjort av kommunen.

Flere kan ha rett på bostøtte Administrerende direktør i Husbanken, Bård Øisteinsen, oppfordrer flere med høye boutgifter og lave inntekter om å sjekke den elektroniske bostøttekalkulatoren. Den elektroniske løsningen er lett å bruke, og nå er det også lettere å søke om bostøtte på denne måten. Elektronisk behandling gir en rekke fordeler for søkeren

Viktig å melde fra til Husbanken om inntektsendring Husbanken har avdekket at 6600 bostøttemottakere fikk utbetalt til sammen 146 millioner kroner mer enn de hadde krav på, fordi de unnlot å melde fra om at de hadde fått økt inntekt. Nå må pengene betales tilbake, melder NTB i en nyhetssak.

Husbankens bostøtte – en svekket ordning De siste årene har det skjedd en kraftig avgang av bostøttemottakere etter hver årlige omregning på bakgrunn av nye ligningsinntekter. Dette skyldes, som KBL tidligere har påpekt at egenandelene i ordningen ikke har blitt justert i takt med den generelle inntektsutviklingen.