Huseierne og Leieboerforeningen enige om å begrense AirBnB

Huseiernes Landsforbund og Leieboerforeningen er enige om at det er behov for å begrense AirBnB og tilsvarende døgnovernattingstjenester. I et felles brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslås det at det settes en maksgrense på 90 dager per år.

I brevet til kommunalminister Jan Tore Sanner datert 1. november foreslår Huseiernes Landsforbund og Leieboerforeningen følgende:

"Døgn- eller ukesutleie i mer enn 90 dager per år er ikke tillatt, med mindre det i sameiets vedtekter uttrykkelig er fastsatt en annen grense."

Forslaget innebærer altså at et sameie kan vedta at det skal være adgang til døgnovernatting i fler eller færre enn 90 dager pr år, men uten en slik bestemmelse i vedtektene, er det 90 dager pr år som er maks. Eierne i sameiene beholder dermed sin rettslige råderett over boligen.

AirBnB er ikke ordinær utleie
For Leieboerforeningen har det også vært viktig at ikke normal boligutleie går over til å defineres som døgnovernatting gjennom AirBnB og liknende. Partene er derfor enige om at det er behov for å tydeliggjøre dette og foreslår følgende endring i husleieloven § 1-1, 4. ledd:

"Døgn- eller ukesutleie til den samme husholdning utover 90 dager sammenhengende innebærer at leieforholdet blir omfattet av husleieloven."

Hensikten med forslaget er altså å hindre at ordinære leieforhold blir omdefinert til utleie via AirBnB slik at rettighetene og pliktene i husleieloven pulveriseres.

AirBnB i Norge
AirBnB har fått stor utbredelse i mange land. De siste årene har AirBnB også for alvor fått rotfeste i Norge. Økningen i denne leieformen og erfaringene fra andre storbyer i Europa og USA, gjør at Lbf og HL er enige om at det er behov for en øvre grense for antall døgn slik korttidsutleie skal være tillatt. Organisasjonene har fallt ned på at utleie i 90 dager bør være tilstrekkelig til å tilfredsstille den gjennomsnittlige seksjonseiers behov for denne utleieformen, samtidig som ulempene for naboene holdes på et begrenset nivå.

Leieboerforeningen og Huseiernes Landsforbund er også innforstått med at den rettslige råderetten over selveiet bolig står meget sterkt i eierseksjonsloven slik den er utformet i dag.

Begge organisasjonene legger til grunn:

  • Full utleie av hele seksjonen etter husleielovens regler (hele året) må være tillatt.
  • Det skal være mulig å benytte seg av mulighetene til avkastning som den nye delingsøkonomien gir.
  • Boliger skal i hovedsak benyttes til stabile boforhold, enten av eier selv, eller av en leier med vanlig leiekontrakt.
  • Hensynet til bomiljøet og andre sameiere må veie tungt.

I brevet viser forslagstillerne til at Regjeringen etter planene snart skal legge frem forslag til endringer i Eierseksjonsloven for Stortinget og ber om de forslagene tas inn i den lovene.

Les brevet fra HL og LBF 


Relaterte artikler

Bidrar Airbnb til kaos på boligmarkedet? Airbnb eller utleie av rom/bolig for døgnovernatting har fått enorm utbredelse over store deler av verden etter at online-tjenesten ble startet opp i USA i 2008. De siste årene har stadig flere hevdet at Airbnb og andre tilsvarende tjenester undergraver den tradisjonelle leiesektoren. Den ene storbyen etter den andre har innført eller planlegger strenge restriksjoner. Mye ligger til rette for at vi kan få de samme utfordringene i Oslo og andre større byer i Norge, og det er behov for raskt å trekke opp noen grenser mellom døgnovernattingstjenester som Airbnb og tradisjonell utleie av bolig.

Airbnb vs husleieloven Airbnb brer om seg i rekordhastighet. Dette er en del av den nye delingsøkonomien og mange kan spe på med litt ekstra leieinntekter. Men enkelte melde...