Utvidelse av bostøtte - LbFs høringssvar

Leieboerforeningen er svært positiv til at regjeringen foreslår å utvide bostøtten til også å omfatte personer som bor i bofellesskap. Men i høringsbrevet skriver foreningen at den er skeptisk til at det skal skje basert på skjønnsmessige vurderinger gjort av kommunen.


  • Publisert: onsdag 25 mai, 2016 - 11:04
  • Skrevet av: Red
  • Stikkord: Bostøtte  • Utvidelse av bostøtte - LbFs høringssvar

Leieboerforeningen støtter forslaget til utvidelse av bostøtte som vil få betydning for mange vanskeligstilte husstander som bor i bofellesskap.

Bostøtten er en lovfestet ytelse som man har rett på basert på klart definerte kriterier som inntekt, boutgift, beliggenhet, husstandsstørrelse mv. Alle som søker bostøtte blir behandlet likt.

Når det gjelder personer som bor i bofellesskap innføres det vurderingskriterier basert på helse- og/eller sosialfaglige vurderinger. Dette innebærer at kommunene må benytte skjønn. Videre må boligens egnethet vurderes, noe som igjen innebærer at kommunene må på befaring i boligene. Dette innebærer en risiko for at det kan utvikle seg ulike praksis i kommunene, og i storbyene hvor bofellesskap er mest utbredt, vil det kunne bety mange befaringer for allerede hardt pressede kommuner. Med knappe ressurser kan det utvikle seg en praksis som slår uheldig for grupper av svakstilte.   

Prinsipielt mener Leieboerforeningen derfor at det ikke bør knyttes skjønnsmessige kriterier til vurdering av bostøtte og uavhengig av om man bor i en vanlig bolig eller bofellesskap. Alternativt oppfordrer Leieboerforeningen Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å utarbeide klare kriterier knyttet til hva som er godkjent bofellesskap og kriterier knyttet til den pålagte helse- og/eller sosialfaglige vurderinger som kommunen må gjøre. Videre er det viktig å gi kommunen en aktivitetsplikt når det kommer inn søknad om godkjenning av bofellesskap.

Les mer:


Relaterte artikler

Beboere i bokollektiv kan søke bostøtte fra 1. november Stortinget har fulgt opp regjeringens forslag om å endre bostøtteloven. Endringen gjør det mulig for vanskeligstilte beboere i bokollektiv å motta bostøtte. Endringen trer i kraft fra 1. november 2016.

8700 må tilbakebetale for mye bostøtte 8700 personer fikk utbetalt til sammen 197 millioner kroner mer i bostøtte enn de hadde krav på i 2015. Nå får de varsel fra Husbanken om at pengene kreves tilbake.

Flere kan ha rett på bostøtte Administrerende direktør i Husbanken, Bård Øisteinsen, oppfordrer flere med høye boutgifter og lave inntekter om å sjekke den elektroniske bostøttekalkulatoren. Den elektroniske løsningen er lett å bruke, og nå er det også lettere å søke om bostøtte på denne måten. Elektronisk behandling gir en rekke fordeler for søkeren

Viktig å melde fra til Husbanken om inntektsendring Husbanken har avdekket at 6600 bostøttemottakere fikk utbetalt til sammen 146 millioner kroner mer enn de hadde krav på, fordi de unnlot å melde fra om at de hadde fått økt inntekt. Nå må pengene betales tilbake, melder NTB i en nyhetssak.

Husbankens bostøtte – en svekket ordning De siste årene har det skjedd en kraftig avgang av bostøttemottakere etter hver årlige omregning på bakgrunn av nye ligningsinntekter. Dette skyldes, som KBL tidligere har påpekt at egenandelene i ordningen ikke har blitt justert i takt med den generelle inntektsutviklingen.