Svar fra departementet

En stor del av sakene vi behandler i Leieboerforeningen, dreier seg om depositumstvister. Ikke sjeldent opplever våre medlemmer at banken ikke forholder seg til husleielovens bestemmelser om depositum, av mangel på kunnskap eller av andre grunner. I februar i år skrev Leieboerforeningen et brev til kommunal- og moderniseringsdepartementet der vi ba om en klargjøring av regelverket slik at depositumstvister ikke ble videre forsinket på grunn av saksbehandlingsfeil fra bankens side. Nå har vi fått svar.

  • Svar fra departementet

I et brev datert 22.02. 2016 skriver advokatfullmektig Kasper N. Ervik om uklarheter knyttet til lovens §3-5 om depositum. 
For mange leietakere utgjør depositumet en betydelig sum, som leietaker ofte er avhengig av å få tilgang på ved inngåelse av et nytt leieforhold. I tilfeller der utleier krever at banken skal holde tilbake depositumet, kan det oppstå en svært vanskelig situasjon for leietaker. Ikke sjeldent hører vi om tilfeller der banken har brutt reglene, med det resultat at leietakere med trang økonomi får ettergiving av depositum ytterligere utsatt, noe som påvirker muligheten for nye leieforhold, all den tid mange er avhengige av depositumssummen for å inngå ny leiekontrakt.  Lovens prosedyre for utbetaling overlater lite rom for skjønn, men Leieboerforeningen erfarer at loven ofte ikke blir fulgt og at reglene dermed ikke får virke etter sitt formål. 

Departementet svarer
Nå har kommunaldepartementet avgitt sitt svar. Departementet "forstår problemstillingen og ser behovet for god informasjon om depositumsbestemmelsen". De skriver videre at de vil vurdere å ta opp problemstillingen med Husleietvistutvalget for å høre hva som er utvalgets erfaringer med bestemmelsen. Det er ingen umiddelbare planer om å gjøre endringer i Husleieloven

For vagt
Leieboerforeningen hadde ønsket seg et klarere svar fra departementet. Mange av våre medlemmer har en stram økonomi, og uriktig tilbakehold av depositum, som kan utgjøre så mye som seks måneders husleie, kan få alvorlige konsekvenser for leietakere. Vi hadde ønsket klarere handling fra departementet, men håper i det lengste at saken blir tatt videre, og vi kommer til å følge departementets arbeid med dette spørsmålet.
 


Relaterte artikler

Leietakere bor dårligere enn eiere Leietakere bor dårligere enn eiere, med mindre tilgang på utearealer, mindre plass og høyere boutgifter, viser Statistisk Sentralbyrå sin store sammenlignende undersøkelse av leie-og eieboliger i Norge

Ber om klargjøring i depositumsspørsmål Omtvistede depositum utgjør en stor andel av sakene LbFs konsulenter behandler. Det skjer ofte at banken holder tilbake et depositum på grunnlag av krav fra utleier. Men for at utleier skal ha rett til kreve at banken tilbakeholder et depositum, setter Husleieloven strenge krav. Leieboerforeningen ber nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en klargjøring av regelverket for å unngå ulovlig tilbakehold av depositum.

Depositum til besvær I Leieboerforeningen behandler vi mange saker om depositum. Reglene er klare, men likevel skjer der ofte at utbetaling av depositum blir forsinket på grunn av feil lovanvendelse. Her har advokatfullmektig Kasper Nilsen Ervik oppsummert det viktigste du trenger å vite om depositum i et leieforhold.