Leietakere bor dårligere enn eiere

Leietakere bor dårligere enn eiere, med mindre tilgang på utearealer, mindre plass og høyere boutgifter, viser Statistisk Sentralbyrå sin store sammenlignende undersøkelse av leie-og eieboliger i Norge

  • Leietakere bor dårligere enn eiere

Å leie bolig er mest vanlig i etableringsfasen, og det er relativt få barnefamilier som leier bolig. Indikatorer for boligstandard og bomiljø viser at personer som leier bor dårligere enn personer som eier.   

Det skriver Statistisk Sentralbyrå i den nye undersøkelsen av boforhold på det norske leie-og eiemarkedet.  Den omfattende undersøkelsen ser blant annet på hvilke grupper som leier bolig, hvor trangt leietakere bor og hvor stor andel av inntekten husleien utgjør. Resultatene viser at leietakere på mange områder kommer dårligere ut enn eiere. 

Hvem leier i eierlandet Norge? 

Norge ligger på europatoppen i eie-andel. Kun 16 %  alle voksne bor i leid bolig. Av leietakere utmerker de unge seg med høyere leieandel enn gjennomsnittet. Blant gruppen i alderen 16 - 24 år leier 40%. Også blant eldre over 80 år er leieandelen høyere enn normalen, på 21 %, mens leieandelen er lavest blant middelaldrende, der kun 8 % leier. Unge som etablerer seg med egen familie, leier også i større grad enn gjennomsnittet, og i denne gruppen er det enslige forsørgere som har den største leieandelen. Studenter, arbeidsledige og uføre utmerker seg også ikke overraskende med høyere leieanden enn resten av befolkningen. 

Trangt og dyrt

Undersøkelsen viser at det er dyrere å leie enn å eie, målt opp mot inntekt. 13 % av de spurte leierne svarer at de boutgiftene er tyngende, mot 3 & blant selveiere og 5 % blant borettslagseiere. 
36 % av leierne bor i blokk, mot 11 % av eiere, og andelen leietakere som bor trangt er også større enn andelen eiere. Gjennomsnittstørrelsen for en selveierhusholdning er 149 kvadratmeter, mot 72 kvadratmeter for leietakere og 82 kvadratmeter for borettslagseiere. 

Også flere bomiljøproblemer

Som om ikke det var nok å bo trangt og dyrt som leietaker, viser også undersøkelsen at leieboere opplever høyere grad av dårlig bomiljø enn eiere. 11 % av leietakere har ikke tilgang til uteområder u form av tomt, hage, terasse eller balkong, mot 1 % av selveiere. Ved hjelp av ulike indikatorer har Statistisk Sentralbyrå kommet frem til at 28 % av leietakerne har bomiljøproblemer, men her skiller borettslagseiere seg også ut med 34 % som opplever bomiljøproblemer. 

Les rapporten her


Relaterte artikler

Utleiegigant med uredelig praksis Fredensborg oppgir én pris i annonsene og en annen på visning. Forbrukerombudet og Leieboerforeningen er svært kritiske til prakisen.

Grønnsakshagar i kommunale gårdar Kommunale gårdar har ofte dårlege uteområder som opplevast som utrivelege og utryggje. Og det eine leiar ofte til det andre. Det ønskar Leieboerforeninga å gjere noko med. Difor samarbeidar vi med gårdsstyrer og Nabolagshager om å lage grønnsakshager for born og vaksne i kommunale gårdar i Oslo.

Svar fra departementet En stor del av sakene vi behandler i Leieboerforeningen, dreier seg om depositumstvister. Ikke sjeldent opplever våre medlemmer at banken ikke forholder seg til husleielovens bestemmelser om depositum, av mangel på kunnskap eller av andre grunner. I februar i år skrev Leieboerforeningen et brev til kommunal- og moderniseringsdepartementet der vi ba om en klargjøring av regelverket slik at depositumstvister ikke ble videre forsinket på grunn av saksbehandlingsfeil fra bankens side. Nå har vi fått svar.

LbF samarbeidar med bydel Stovner Bydel Stovner og LbF har gått saman om eit prosjekt som skal bidra til å skape betre bumiljø i bydelen. Prosjektet har fått støtte frå Husbanken, og kan sjåast i samanheng med det forpliktande boligsosiale utviklingsprogrammet som Oslo kommune og Husbanken har inngått i samarbeid.