LbF vil ha Husleietvistutvalget i hele landet

Tidligere i år sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet på høring revisjon av forskrift om Husleietvistutvalget (HTU). Bakgrunnen er et nytt EU-direktiv som pålegger Norge å ha et nasjonalt klageorgan for forbrukere i hele landet og kravet omfatter også leie av bolig. Men istedet for å utvide dagens HTU til å gjelde hele landet, foreslår departementet en kronglete tosporsløsning og som vil få liten eller ingen betydning.

  • LbF vil ha Husleietvistutvalget i hele landet
    HTU gir leieboere økt rettssikkerhet og botrygghet. Hvorfor vil ikke da regjeringen utvide ordningen til å gjeldet alle leieboere i hele landet?

I dag er det HTU i fem fylker: Oslo, Akershus, Hordaland og de to trøndelagsfylkene. I disse fem fylkene kan både leieboer og utleier bringe alle typer tvister i leieforhold inn for HTU. Partene er også avskåret fra å bruke forliksrådet der det finnes HTU. HTU tilbyr mekling, men lykkes ikke dette, fatter HTU en formell avgjørelse. Ordningen er  rask og rimelig, og partene er sikret at avgjørelsene er fattet av personer med spesiell kompetanse innen husleieretten.

Minimumsløsning
For de 14 fylkene som i dag ikke ikke har HTU legger departementet seg på en minimumsløsning og som svarer til EU-direktivets krav. Det betyr at bare leieboere - ikke utleier - vil kunne klage inn saker. Og leieboer kan bare klage en sak inn for HTU dersom utleier er en såkalt næringsdrivende utleier, uten at dette er nærmere presisert.

Leieboerforeningens skriver i sin høringsuttalelse at utvidelsen departementet foreslår neppe får noe betydning. I motsetning til EU er Norge et land med spredt bosetting og små administrative enheter. Gruppen næringsdrivende utleier er i utgangspunktet svært liten (ca 14 prosent) og konsentrert til byer der det allerede finnes HTU.

Alle skal bo godt og trygt
I den nasjonale strategien Bolig for velferd slår regjeringen tydelig fast at "Alle skal bo godt og trygt. Dette er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på helsen vår. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn".

Å leie bolig innebærer en liten grad av botrygghet sammenliknet med en boligeier. NOVA har tidligere dokumentert at både utleiere og leieboere har liten kunnskap om husleieloven. Det er derfor uhyre viktig at leieboerne har tilgang til tvisteløsningsorganer som gir raske, gode og rimelige avgjørelser. HTU sikrer derfor økt rettssikkerhet og økt botrygghet for en gruppe i befolkningen som er spesielt sårbare.

Dette fastslås også i en omfattende evaluering av HTU gjort av Vista Analyse i 2013. Rapporten dokumenterer at alle parter er godt fornøyd med HTU. Det pekes også på den samfunnsøkonomiske gevinsten ved at HTU behandler flere husleietvister og at behandlingen skjer på en grundigere og bedre måte enn i forliksrådet. HTU bidrar til å styrke rettssikkerheten i husleietvister.

Det er skuffende at regjeringen ikke følger opp ord med handling og sikrer partene i leiesektoren økt botrygghet og bedre rettssikkerhet. 

Les mer:

På våre hjemmesider:


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.