Ønsker slutt på utbytte fra kommunale boliger

Leieboerforeningen ber bystyret allerede i neste års budsjett å vedta reduksjon i utbytte fra det boligkommunale selskapet Boligbygg KF med 10%. Pengene skal benyttes til økt vedlikehold.

  • Ønsker slutt på utbytte fra kommunale boliger
    - Det er både uetisk og i strid med fornuftige forretningsmessige prinsipper å ta ut et høyt utbytte fra Boligbygg når mange av de kommunale boligene nærmest råtner på rot, sa daglig leder Lars Aasen til byutviklingskomiteen 26. oktober

Leieboerforeningen har de siste årene gjentatte ganger krevd at det må slutt på å ta ut utbytte av Boligbygg inntil vedlikeholdsetterslepet er tatt igjen. Det er både uetisk og i strid med fornuftige forretningsmessige prinsipper å ta ut omtrent 1/3 av den totale omsetningen til Boligbygg i ren profitt når mange av de kommunale boligene nærmest råtner på rot.

Byrådsplattformen
Det nye byrådet har sin politiske plattform 2015 – 2019 uttalt at det skal gå gjennomgå husleie- og utbyttepraksis for kommunens utleieboliger (s 24). Leieboerforeningen er glad for at vi har blitt hørt, men mener formuleringen er for lite forpliktende. Vi foreslår derfor at bystyret allerede neste år kutter avkastningskravet med 10%.

Nedslitte boligområder
Boligbygg har over flere år drevet et systematisk arbeid for å redusere vedlikeholdsetterslepet i den kommunale boligmassen, men fremdeles gjenstår omfattende oppgaver. I tillegg er det store sosiale utfordringer i den kommunale eiendomsmassen som bidrar til å skape uro og utrygge bomiljø. Mange boområder framstår som nedslitte og preget av forfall.

1/3 i utbytte til kommunen
I budsjettforslaget for 2016 er det beregnet et avkastningskrav på egenkapitalen (renter på åpningsbalanse) på 164 millioner. I tillegg har Boligbygg et overføringskrav på 225 millioner – det vil si en samlet overføring til kommunen på kr 389 millioner. Det totale overføringskravet utgjør omtrent 1/3 av en forventet omsetning.

I Boligbyggs årsmelding skriver styret om overføringskravet (for 2014) «Overføringskravet fra foretaket til kommunen var i 2014 på 370,6 mill. kroner. Et så stort uttak av driftsoverskuddet fører til at det verdibevarende vedlikeholdet blir skadelidende. I 2010 ble det estimert et vedlikeholds-etterslep på 1,4 mrd kr. i eiendomsmassen. Det er gjennomført betydelige investeringer i eiendomsmassen siden den gang, men det har samtidig påløpt nye behov.» (s 26).

Det samlede utbyttekravet bidrar til at den kommunale boligmassen forringes og at livssituasjonen for noen av Oslos mest sårbare og vanskeligstilte husholdninger forverres.

Leieboerforeningens forslag
I deputasjon med byutviklingskomitéen 26. oktober om neste års budsjett ba foreslo Leieboerforeningen følgende:

«Posten «Øvrige overføringer» reduseres med kr 22,5 millioner (10 %). Det samme beløpet benyttes til å øke Boligbyggs vedlikeholdspost. Samtidig pålegges byrådet snarest å utarbeide en plan for gradvis nedtrapping av utbyttekravet til Boligbygg KF inntil vedlikeholdsetterslepet er fjernet og Boligbygg har fått kontroll med bomiljøutfordringene.»

Les mer:


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.