Styrk bostøtten

Styrk bostøtten, ikke endre rentebetingelsene på grunnlånet og styrk Husbankens kompetansetilskudd. Dette var Leieboerforeningens tre krav til stortingets kommunal- og forvaltningskomiteen under statsbudsjetthøringen 19. oktober 2015.

  • Styrk bostøtten
    Martin Gustavsen fra Leieboerforeningen i statsbudsjetthøringen var tydelig på at bostøtteordningen må styrkes.

Leieboerforeningen følger med uro utviklingen i bostøtten. Siden den store bostøttereformen i 2009 har antall mottakere sunket kraftig de siste årene.  Hovedgrunnen er den manglende justeringen av inntektsgrensene og egenandelen som gjør at et økende antall faller utenfor når inntekten eller pensjonen inntektsjusteres hvert år. Beregning foreningen har gjennomført viser at bostøtten får stadig mindre betydning for mottakerne. I tillegg er det satt et tak på hvor store boutgifter som tas med i beregningen og dette taket er altfor lavt. Leieboerforeningen ba derfor komiteen bidra til at intektsgrensene ble økt og boutgiftstaket økt slik at det dekker de faktiske boutgiftene.

Leieboerforeningen er også kritisk til regjeringens forslag om ny beregningsmåte for renta på Husbankens grunnlån. Dagens grunnlån som har en nedbetalingstid på 50 år og mulighet for fastrente i 20 år. I tillegg beregnes renten utfra statens innlånsrente eller statskasseveksler og som gir stor forutsigbarhet. I komiteen se Leieboerforeningen at dette i verste fall bety spikeren i kista for den nye satsing på å få frem en mer seriøs og profesjonell utleiesektor.

Husbankens boligsosiale kompetansetilskudd skal bidra til å heve kunnskapen innen boligsosialt arbeid og boligsosial politikk. Det er også fra denne tilskuddsordningen Leieboerforeningen mottar et statlig driftstilskudd.

I budsjettet for 2015 ble de totale tilskuddsmidlene nesten halvert, og dette nivået videreføres i budsjettet for 2016. Leieboerforeningen er bekymret for at kompetansetilskuddet størrelse nå er så lavt at det truer det boligsosiale arbeidet som gjøres i kommunene. Behovet for kompetansefremmende tiltak vil også øke med den alvorlige flyktningsituasjonen landet står ovenfor. Leieboerforeningen ba om at tilskuddet ble økt til samme nivå som i 2014 eller 82 millioner.

Les mer:

 


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.