Anbefaler ikke nytt garantiprodukt

Sperretkonto Rettshjelp AS er et nytt selskap med utspring i Bergen og som tilbyr en ny måte å betale inn sikkerhet/depositum i leieforhold på. Leieboerforeningen stiller seg skeptisk til dette produktet og vil ikke anbefale leieboere og utleiere å benytte denne løsningen.


  • Publisert: onsdag 23 september, 2015 - 13:14
  • Skrevet av: Red  • Anbefaler ikke nytt garantiprodukt

Enkelt forklart kan leieboere med den nye modellen overføre et beløp tilsvarende et depositumsbeløp til en klientkonto i selskapet Sperretkonto Rettshjelp AS. Sperretkonto utsteder så en garanti til utleier for det tilsvarende beløpet. Fordelene for utleier skal være lavere gebyr enn ved opprettelse av en ordinær depositumskonto i en bank eller finansieringsinstitusjon og en enklere behandling av saken.

Usikker på lovligheten
Garantibeløpet skal ifølge selskapet tilsvare et depositumsbeløp og leietaker må deponere dette beløpet. Leieboerforeningen mener dermed at ordningen kan komme inn under depositumsreglene i § 3-5 i husleieloven og ikke garantireglene i § 3-6 som Sperret konto rettshjelp as hevder. Leieboerforeningen setter dermed spørsmålstegn ved lovligheten av denne ordningen da Sperret konto rettshjelp AS ikke er en finansinstitusjon.

Leieboer vil heller ikke få renter på beløpet som hun ville fått i en ordinær kredittinstitusjon. Ved utbetaling av midler fra Sperretkonto til utleier som følge av skader, manglende husleie etc. vil leieboer også bli belastet et gebyr på kr 250,-.

For utleier innebærer ordningen at man kommer i en dårligere situasjon enn ved bruk av ordinær depositumskonto, der leiekonto og depositumskonto er i samme bank. Hvis det er utestående husleie når depositumskontoen skal gjøres opp, får leietaker automatisk søksmålsinitiativet når utleier dokumenterer skyldig husleie overfor banken.   Slik Leieboerforeningen har forstått produktet til Sperretkonto, har man ikke gjennomført en tilsvarende ordning der, og søksmålsinitiativet vil dermed påhvile utleier.

Bruk ordinært depositum
Etter Leieboerforeningens oppfatning er både leieboere og utleiere derfor tjent med at depositumsbeløpet settes inn på en ordinær depositumskonto i en bank eller finansinstitusjon.

Leieboerforeningen understreker at vi ikke har grunn til å tro at Sperretkonto Rettshjelp AS ikke er et seriøst og profesjonelt firma. Vi har vært i kontakt med leder av firmaet og Kluge Advokatfirma DA som har vært rådgivere for Sperretkonto. Det er imidlertid også en risiko  for at andre mindre seriøse firmaer tar i bruk den samme modellen, og dette vil kunne undergrave tillitten til hele depositumsinstituttet, som er helt nødvendig i leiesektoren.

Pressemelding fra Sperretkonto Rettshjelp AS

www.sperretkonto.no