Oppsigelse ved epost - gyldig eller ikke?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) mener at oppsigelse av leieforhold skal skje skriftlig ved brev. En oppsigelse pr epost er ikke tilstrekkelig og det vil være nødvendig med en lovendring for at en epostoppsigelse skal være gyldig. Samtidig presiserer departementet at en domstol kan komme til et annet resultat. Inntil en domstol tar stilling til dette er det derfor fortsatt uklart om en oppsigelse pr epost er gyldig eller ikke. KMDs uttalelse er likevel viktig.

  • Oppsigelse ved epost - gyldig eller ikke?
    - En viktig presisering fra myndighetene, men vi vil ikke anbefale noen å la vær å protestere på en ellers formriktig oppsigelse den er sendt på epost eller annen elektronisk kommunikasjon, sier advokatfullmektig Ragnhild Løset i Leieboerforeningen.

Leieboerforeningen ba KMD om å foreta en lovtolkning om skriftlighetskravet ved oppsigelse. Husleielovens § 9-7 første ledd slår fast «Oppsigelse fra utleier skal være skriftlig.» Dette har i lang tid vært tolket som at oppsigelse av leieboer skal skje i brevs form. Viktig juridisk litteratur mener også det samme. Men de senere årene er bruken av elektronisk kommunikasjon blitt mer og mer utbredt og Leieboerforeningen ba derfor om en klargjøring på om elektronisk kommunikasjon dekker kravet til skriftlighet eller ikke.

Leieboerforeningen skriver i brevet at både profesjonelle og private utleiere i økende grad benytter seg av e-post for å sende oppsigelser. Vi har sett at enkelte konsekvent bruker epost i sin kommunikasjon, og at leietaker blir henvist til at all dialog skal skje på den måten. Leieboerforeningen har også sett bruk av MMS (der bilde blir tatt av en formgyldig oppsigelse og sendt som MMS) i sending av oppsigelser. Sosiale medier er også en kommunikasjonsform som blir brukt mer og mer, det kan også tenkes at ellers formgyldige oppsigelser blir sendt eller kommer til å bli sendt over Facebook i et vedlegg eller lignende.

I svaret fra KMD står det: «E-post er et viktig og praktisk kommunikasjonsmiddel. Hensynet til leiers oppsigelsesvern taler likevel for å være tilbakeholdne når det gjelder å tillate nye kommunikasjonsformer ved oppsigelse av leier. Departementet har derfor, riktignok under tvil, kommet til at e-post ikke tilfredsstiller kravet til skriftlighet i husleieloven § 9-7. … Departementet legger til at man ikke kan være like sikker på at avsenderen av en e-post er den han utgir seg for å være som ved brev. Det er viktig at mottakeren kan være sikker på at den som utgir seg for å være avsender virkelig er avsenderen, og at innholdet i meldingen ikke er blitt endret. Inntil loven eventuelt endres, vil det være opp til domstolene å avgjøre om e-post kan brukes til å si opp en leietaker.»

KMDs uttalelse er ikke uten betydning, sier advokatfullmektig Ragnhild Løseth i Leieboerforeningen.

- Ved en eventuell sak for domstolen vil departementets syn normalt bli tillagt vekt om det mangler tidligere rettspraksis og litteraturen spriker. Men inntil dette skjer, vil vi ikke anbefale noen å la vær å protestere på en ellers formriktig oppsigelse fordi de mener den er ugyldig fordi den er sendt på epost eller annen elektronisk kommunikasjon.  Da må man i alle fall være forbedret på en runde i rettssystemet, med den risiko og kostnad det innebærer, sier Løseth.

Les mer:

Leieboerforeningens brev til KMD

Kommunal- og moderniseringsdepartementets svarbrev


Relaterte artikler

Ansvar for snørydding og strøing på vinteren Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette

Leieboerforeningen med ny styreleiar 19. mai avholdt Leieboerforeninga årsmøte på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo. Val-komiteens leiar Christian Hellevang gjorde greie for komiteens innstilling, og meldte at styreleiar og nestleiar på eiga hand hadde ytra ønske om å bytte plass.

Årsmøte 2015 og boligdebatt Leieboerforeningens ordinære årsmøte er 19. mai kl 17:30 på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter i Oslo (Sangerhallen), Rosenkrantzgate 7 (ved Hotel Bristol). Etter årsmøte følger LbF-debatten som er åpen for gratis og åpen for alle.

Ansvar for snørydding og strøing på vinteren Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette

Mange krangler om utleie Antall tvister mellom utleiere og leietakere holdt seg på samme høye nivå i 2014 som året før, viser ferske tall fra Husleietvistutvalget. Erstatningskrav og skyldig leie er de vanligste konflikttemaene.