Leieboerforeningens boligpolitiske arbeid

Et av LbFs viktigste virkeområder er å arbeide interessepolitisk for å ivareta og styrke leieboernes sak i forhold til lovverket og i andre saker knyttet til boligleiesektoren. Dette er fastslått i vedtektene, og i løpet av året avholder vi en rekke møter med politiske partier, vi samarbeider med kommuner og utbyggere om prosjekter som gagner leieboere spesifikt, eller leiesektoren generelt, og vi avgir høringssvar på aktuelle saker. Dessuten sender vi brev til departement og andre angående saker vi mener er viktige.

  • Leieboerforeningens boligpolitiske arbeid

Her følger en oppsummering av 1. halvårs høringssvar og uttalelser på ulike saker som kan knyttes opp mot leiesektoren.

Januar: Endringer i bostøtten
Regjeringen ønsker utvidede fullmakter for å avsløre husholdninger som uriktig mottar bostøtte. Langt på vei støtter Leieboerforeningen dette, men vi ønsker å advare mot et system der venner og bekjente skal kunne angi hverandre. Vi mener personvernhensyn taler for at Husbanken skal ha begrensede fullmakter til å avgjøre graden av mistanke, og begrenset hjemmel for å innhente informasjon.
Les høringsuttalelse sendt 9. januar her

Februar: Formkrav ved utleiers oppsigelse
Når leietaker vil si opp leieforholdet, stilles det ingen formkrav ved oppsigelsen. Når utleier ønsker å si opp, stilles det derimot flere formkrav som må være oppfylt for at oppsigelsen skal være gyldig. Oppfylles ikke disse kravene, kan leietaker se bort ifra oppsigelsen, og fortsette leieforholdet som normalt. Et av kravene som stilles, er at "oppsigelse fra utleier skal være skriftlig".
Leieboerforeningen erfarer at det knytter seg usikkerhet rundt type skriftlig oppsigelse. Kan den sendes elektronisk, eller på sms? I et brev til Kommunal - og moderniseringsdepartementet skriver våre to advokater at MMS-bilder av formgyldig oppsigelse ved flere tilfeller har blitt sendt til leietaker, og at det ikke er usannsynlig at f.eks Facebook-meldinger vil bli brukt til å fremme en oppsigelse.
Rettsikildene er uklare når det gjelder elektronisk kommunikasjon, og derfor råder LbF våre medlemmer som har mottatt formgyldig oppsigelse på epost, om å anse dette som en gyldig oppsigelse. I LbFs henvendelse til Kommunal - og moderniseringsdepartementet, ber vi om en klargjøring på hvorvidt elektronisk kommunikasjon er gyldig i slike tilfeller. 
Les brev sendt 19. februar her

Februar: Tromsø kommunes boligpolitiske handlingsplan
I februar presenterte Tromsø kommune sitt forslag til boligpolitisk handlingsplan. Tromsø er en by i rask vekst, og leieprisene er høye. Med et behov for 900 nye boliger årlig, har kommunen laget en progressiv handlingsplan der det satses stort på bygging av kommunale boliger. Kommunen ønsker seg både husleietvistutvalg og leieboerforening, og LbF støtter mye av det som står i planen.
Les høringsuttalelse sendt 19. februar her

April: Scheel-utvalget om boligbeskatting i utleieboliger
I en høringsuttalelse til det såkalte Scheel-utvalget om kapitalbeskatning, foreslår Leieboerforeningen at det innføres en sats for saldoavskrivning på utleieboliger på 2 %. På denne måten vil den løpende avkastningen for profesjonelle utleiere øke, noe som vil resulterer i flere langsiktige aktører som vil investere i utleieboliger.
Les høringsuttaltelse sendt 4. april her

Mai: Forenkling av byggesøknader kan påvirke standarden på utleieleiligheter
Direktoratet for byggkvalitet arbeider nå med en revisjon av byggteknisk forskrift. Leieboerforeningen er i utgangspunktet positiv til en forenkling av forskriften, siden dette kan gi flere leieboliger, men i høringsuttalelsen vår uttrykker vi bekymring for at en forenkling kan føre til dårligere standard på nye leieboliger. I uttalelsen skriver daglig leder Lars Aasen at LbF er bekymret for at svekkede kvalitetskrav vil føre til at flere får dårlige bosituasjoner og lavere bokvalitet, som igjen fører til dårligere livskvalitet. 
Les høringsuttalelse sendt 19. mai her

 

 


Relaterte artikler

Den beste leigebuarpolitikken - MDG er vinnaren I sommar har vi i Leieboerforeningen snakka med alle partia som er aktuelle for dei fire neste åra på Løvebakken, og med ei knapp veke igjen til valget, gjenstår det berre å kaste terning på dei respektive partias bustadpolitikk. Best ut kjem Miljøpartiet De Grønne.

Nye takter i Bodø I Bodø har Arbeiderpartiet og Raudt fått fleirtal i det nye bystyret. Leieboerforeningen har tatt ein prat med varaordførar Synne Bjørbæk frå Raudt, s...

Rimelege bustadar viss kommunene vil I midten av juni publiserte Manifest Analyse "Kommunene byggjer landet", ein rapport om handlingsrommet for aktiv bustadspolitikk i kommune-...

Forvirrande om huseleigegaranti Dei siste åra har det blitt meir vanleg at nye leigetakarar får tilbod om å inngå avtale om husleigegaranti i staden for depositum. Sidan garantisumme...