NBBL svært kritisk til endringer i tomtefesteloven

Justisdepartementet la 27. mars frem forslag til endringer i tomtefesteloven. NBBL er svært kritiske til forslaget, sier avdelingsdirektør Henning Lauridsen.

  • NBBL svært kritisk til endringer i tomtefesteloven
    Avdelingsdirektør Henning Lauridsen i NBBL er kritisk til endringsforslaget i tomtefesteloven (foto: Nyebilder.no ).

Bakgrunnen for lovforslaget er Den europeiske menneskerettighetsdomstolens dom fra 2012. Der kom domstolen frem til at reglene i tomtefestelovens § 33 kunne være i strid med bortfesterens eiendomsvern. § 33 handler om at festeren kan kreve forlengelse av avtale om feste av bolig og fritidshus på samme vilkår som før. Norge måtte derfor endre tomtefesteloven.

-Forslaget fra Justisdepartementet innebærer en endring av loven som er mye større enn det som er nødvendig. Man kan derfor si at det legges frem et forslag som innebærer en overoppfyllelse av dommen, sier Henning Lauridsen.

Forslaget fra Justisdepartementet innebærer i korte trekk:

  • Dersom en festekontrakt skal forlenges, kan bortfesteren kreve at den årlige festeavgiften oppreguleres til 2,5 % av tomtens verdi, med fradrag for den verdiøkningen festeren har tilført tomten.  
  • Den årlige festeavgiften kan ikke oppreguleres til mer enn ca kr 11 000 pr dekar tomt.  
  • Taket på kr 11 000 nås dersom tomteverdien er høyere enn 440 000.

For en tomt på 600 m2, med en markedsverdi på kr 450 000, og en festeavgift på kr 4500 i dag, vil bortfesteren kunne kreve en oppregulering til kr 11 000 ved forlenging av kontrakten dersom forslaget blir vedtatt av Stortinget.  Med dagens regler er festeavgiften fortsatt kr 4500 etter forlenging.

- Så langt har vi ikke finregnet på det. Men dersom forslaget fra Justisdepartementet blir vedtatt av Stortinget, vil det trolig innebære at milliardverdier blir overført fra vanlige hus-, bolig- og hytteeiere til bortfestere. Konsekvensen blir at mange får mye høyere boutgifter. Vi er overasket over at Justisdepartementet velger en slik løsning, sier Lauridsen.

Les mer hos NBBL.no her


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.