Mange krangler om utleie

Antall tvister mellom utleiere og leietakere holdt seg på samme høye nivå i 2014 som året før, viser ferske tall fra Husleietvistutvalget. Erstatningskrav og skyldig leie er de vanligste konflikttemaene.

  • Mange krangler om utleie
    Stein Stavrum, direktør for Husleietvistutvalget

– I 2014 mottok vi 1500 klagesaker. Det er på samme nivå som i 2013, sier Stein Stavrum, direktør for Husleietvistutvalget (HTU).

Utvalget er opprettet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å mekle og treffe avgjørelser i konflikter mellom utleiere og leietakere av boliger.

HTU sitt virkeområde er Oslo, Akershus, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag. Andre steder i landet må slike saker behandles i Forliksrådet.

– Vi får flest erstatningssaker med krav fra utleier på grunn av for eksempel mangelfull rengjøring eller skader på leieobjektet ved fraflytting. På dette området har vi sett en kraftig økning i antall konflikter gjennom de senere årene, sier Stavrum.

Lang krangleliste
Skyldig husleie inntar er en klar andreplass på kranglelisten.

– Om lag tre fjerdedeler av tvistene er knyttet til de to hyppigste sakstypene, som er de dominerende stridstemaene.

På de neste plassene følger krangler i forbindelse med oppsigelse, ulovlig depositum og saker om fastsettelse av leie. Tematisk grupperer HTU tvistene i til sammen åtte kategorier.

Oslo og Akershus ligger på topp i antall klagesaker hos HTU. Fra disse to fylkene alene fikk Husleietvistutvalgets kontor i hovedstaden 925 saker til behandling i 2014.

HTU i Hordaland er lokalisert i Bergen, og fikk inn 311 saker i fjor. Trøndelagsfylkene betjenes av kontoret i Trondheim og fikk inn 264 saker.

Bratt treårsvekst
– I løpet av siste treårsperiode sett under ett har økningen i antall klagesaker vært i overkant av 10 prosent. Dette kan ha sammenheng med at tilbudet har blitt bedre kjent, sier Stein Stavrum.

Rundt 75 prosent av de sakene som mekles, ender med forlik. Av de sakene som ikke forlikes, og hvor HTU avgjør saken, er det mindre enn to prosent som bringes videre til tingretten.

Det er Husleieloven og leieavtalen partene har inngått seg imellom som regulerer forholdet mellom dem. Husleietvistutvalgets hjemmesider, htu.no, inneholder råd og tips både for å unngå at konflikter oppstår og for å håndtere dem best mulig når det allikevel skjer. 


Relaterte artikler

Flaks på boligmarkedet kan påvirke resten av livet ditt Tilfeldigheter styrer ofte om du får god eller dårlig råd. Viktigst er det antakelig å ha flaks på boligmarkedet.

Ansvar for snørydding og strøing på vinteren Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette

Stor forskjell på depositumskontoer Det er ikke uvesentlig hvor utleieren din plasserer depositumspengene dine. Renta varierer mye fra bank til bank. Det samme gjør gebyret for depositumskontoen, men gebyret er det utleieren som skal betale.

Startlånet bidro til økte boligpriser Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har undersøkt effektene de boligsosiale virkemidlene har på boligpriser og boligmasse. I en fersk rapport har de funnet ut at startlånet – slik det fungerte før omleggingen i 2014 - bidro til økte boligpriser, men ikke flere boliger. NIBR mener det er viktig å målrette den boligsosiale politikken.

Smått, men bra Det japanske huset på 55 kvadratmeter er tegnet av arkitektene hos Mizuishi Architects Atelier.