Prosjekt Trondheim avsluttes


  • Publisert: søndag 21 desember, 2014 - 20:16
  • Skrevet av: Red
  • Stikkord: LbF-nytt  • Prosjekt Trondheim avsluttes
    Martin Gustavsen har vært ansvarlig for avdeling Midt-Norge siden 2012, men vil fra 2015 få ansvar for prosjektvirksomheten i foreningen om alt går etter planen.

Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune.

Opprettelsen av en avdeling i Trondheim var i utgangspunktet et tidsavgrenset prosjekt. Målet med prosjektet var finne ut om det var mulig og hensiktsmessig å få til en organisasjonsstruktur med et eller flere avdelingskontorer i tillegg til hovedkontoret i Oslo. Avdelingen i Trondheim har vært finansiert av Husbanken.

Invitert av Trondheim kommune
Leieboerforeningen hadde som en klar forutsetning før opprettelsen og under driften at Trondheim kommune skulle bidra med driftsmidler. Trondheim kommune inviterte foreningen til å opprette et lokalkontor og et samlet Trondheim bystyre uttalte at de ville se positivt på å være med å støtte driften økonomisk. Leieboerforeningen oppfattet at vi hadde en invitasjon og en intensjonsavtale med Trondheim kommune om driftsstøtte, men det gjorde ikke kommunen. På tross av flere møter og søknader har ikke kommunen stilt opp. Dermed er det ikke grunnlag for å drifte kontoret videre. Leieboerforeningen er overrasket og skuffet over Trondheim kommune i denne saken. 

"Rådmannen anser det som ønskelig at det opprettes en organisasjon i Trondheim for å ivareta de juridiske rettighetene til leietakere, som tross alt er den presumptivt svake parten i et leieforhold. Rådmannen vil derfor innenfor rammen av tilgjengelige ressurser bistå Leieboerforeningen med opprettelse av et eget lokallag i Trondheim. Dersom drift av en slik forening betinger at kommunen bevilger ressurser, slik Oslo kommune gjør for sin lokale leieboerforening, vil rådmannen komme tilbake til dette i en egen sak.”
Boligprogram Trondheim kommune 2011 – 2014 

Nyttig kunnskap
To års prøvedrift har likevel gitt oss mye nyttig er faring. For det første at det er for ressurskrevende med lokalavdelinger uten omfattende økonomisk bistand fra det offentlige.  Å bygge opp et levende miljø rundt en ny lokalavdeling krever mye mer innsats enn ett til to års jobbing. Å få en lokalavdeling til å gå rundt økonomisk er i dag nesten utenkelig. 

I Trondheim har vi satset aktivt på å jobbe mot studenter. Dette har gitt oss mye god og nyttig erfaring. Vi har også gjennom trondheimsavdelingen fått et mye bredere kontaktnett, og vi vet at det er viktig å følge nøye med på hva som skjer i andre deler av landet. Lokalsaker kan vekke mye engasjement og aktivitet, og foreningen kan være tilstede og bidra positiv gjennom å delta på møter og støtte enkeltpersoner og beboergrupper.

Juridisk rådgivning
Leieboerforeningen erfarer også at vår juridiske rådgivning i all hovedsak kan drives fra Oslo. Gjennom telefon, videosamtaler, epost og vår nye elektroniske saksbehandlingsmodul kan vi betjene medlemmer over hele landet med råd og veiledning. Våre advokater dekker også store deler av Østlandet, og våre samarbeidsadvokater dekker resten av landet. Slik oppnår vi å kunne gi alle våre medlemmer det samme medlemstilbudet uavhengig av bosted, samtidig som dette er kostnadseffektivt og sparer oss for mye ressurser. 

Leieboerforeningen håper å få leder av trondheimskontoret, Martin Gustavsen, engasjert med ulike prosjekter i Oslo. Vi har flere interessante ting på gang, og vi regner med å få dette avklart i løpet av de første ukene i januar.

 


Relaterte artikler

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...

Leieboerforeningen arrangerer Bjørnåsendagen Søndag 30. november arrangerer Leieboerforeningen Bjørnåsen-dagen i det nye utleieprosjektet til Selvaag på Søndre Nordstrand. Arrangementet er en del...

Flere vil bli medlem i Leieboerforeningen Leieboerforeningen har så langt i år opplevd en kraftig vekst i nye medlemmer. Hittil i år har foreningen snart fått 1200 nye medlemmer. I fjor m...

Bebuarmakt og prisregulerte bustadar i Danmark I Skandinavia skiljer Noreg seg ut med den marknadsstyrte leigesektoren. Både Sverige og Danmark har store, regulerte leigesektorar. Den danske modell...

Bumiljøskulen på Sagene er i gang 7. mai starta Bumiljøskulen på Sagene med brannvernkurs og ideverkstad. Skulen arrangerast i samarbeid mellom bydel Sagene, Boligbygg og Leieboer...