Husleietilskuddet i husleieregulerte boliger videreføres


  • Publisert: søndag 07 desember, 2014 - 14:28
  • Skrevet av: Red  • Husleietilskuddet i husleieregulerte boliger videreføres
    Byråd Øystein Eriksen Søreide viderefører husleietilskuddet, men strammer samtidig inn på ordningen.

Bystyret får endelig til behandling et forslag om å videreføre husleietilskuddet til beboere i tidligere husleieregulerte boliger. Men selvom ordningen videreføres, skjer det også innstramminger som Leieboerforeningen tror vil få uheldige konsekvenser.

Husleietilskuddet ble opprettet i 2010 og skulle bidra til at eldre beboere og beboere med lang botid kunne blir boende når prisreguleringen opphørte. Ordningen med tilskudd ble startet opp for fem år siden og løper ut den 31.12.2014. Kostnadene er hittil blitt delt mellom Oslo kommune og staten. 

På vårparten i år sendte byråd Øystein Eriksen Søreide på høring et forslag om at kommuinen overtok ansvaret for husleietilskuddet alene. Samtidig foreslo byrådet å stenge ordningen for nye beboere fra 31.12.2014 og at det ble innført en nedre aldersgrense på 65 år for å kunne motta støtten. Leieboeforeningen har i høringsuttalelsen gått klart mot disse endringene og i tillegg foreslått at ordningen må indeksjusteres.

Leieboeforeningens innvendinger er ikke blitt hært. Et forslag om å ta bort den nedre aldersgrensen på 65 år fikk heller ikke flertall under behandlingen i Helse- og sosiallkomiteen. Dermed kommer byrådets opprinnelige forslag til å gå gjennom bystyrets behandling under endringer.

Les mer: