Rettigheter for deg med nedsatt funksjonsevne

  • Rettigheter for deg med nedsatt funksjonsevne
    Rettighetersheftene gir en oversikt over de muligheter som finnes innen dagens regelverk for personer med nedsatt funksjonsevne.

Norges Handikapforbund har utgitt to hefter som presenterer kortfattet og lettlest informasjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne på området bolig og tekniske hjelpemidler.

1. Rettighetshefte - Bolig
Samfunnets målsetting er at alle skal ha en god bolig i et godt bomiljø. Norges Handikapforbund har presisert målet slik: Alle skal ha en individuelt valgt bolig som gir gode bruksmuligheter, gode muligheter for sosial deltakelse og individuelt tilpassede tjenester.

Rettighetsheftet gir en oversikt over de muligheter som finnes innen dagens regelverk. Du finner informasjon om framgangsmåte ved anskaffelse og ombygging av bolig, økonomi og lovverk. Kravene til universelt utformet bolig, livsløpsbolig og omsorgsbolig presenteres. Heftet omtaler også viktige bestemmelser i plan- og bygningsloven fordi dette gir interesseorganisasjoner og andre berørte parter et grunnlag for å påvirke kommunens boligpolitikk.

Last ned heftet Bruk dine rettigheter


2. Rettighetshefte - Tekniske hjelpemidler
Tilgang til hjelpemidler er et viktig virkemiddel for likestilling av funksjonshemmede i samfunnet. Det er derfor et politisk mål å sikre funksjonshemmede et helhetlig og likeverdig tilbud om hjelpemidler, uavhengig av alder, bosted og økonomi.

Formidling av hjelpemidler utføres av både kommune, hjelpemiddelsentral og landsdekkende spesialenheter etter nasjonale lover og retningslinjer. Folketrygdloven gir deg rett til hjelpemidler. Brukermedvirkning, god fagkompetanse og tjenester som er tilpasset den enkelte, på tvers av etater og nivåer, har avgjørende betydning for kvalitet og måloppnåelse. Formålet med heftet er å informere om rettigheter, faglig veiledning og framgangsmåte ved anskaffelse av tekniske hjelpemidler.

Last ned heftet Bruk dine rettigheter