Rettigheter ved manglende brannsikring

Utleier plikter å sørge for at den utleide bolig fyller kravene til brannsikkerhet, i hovedsak ved at den har røykvarsler, brannslukkingsapparat, tilstrekkelig med rømningsveier etc. Dersom utleier ikke oppfyller sine plikter på dette området har boligen en mangel, noe som i hovedsak gir deg følgende rettigheter/plikter:
  • Rettigheter ved manglende brannsikring

  • Reklamere overfor utleier innen rimelig tid (normalt innen 14 dager) etter at du oppdaget det mangelen. Dette plikter du som leieboer for å kunne påberope deg rettigheter etter loven.
  • Krev at utleier for egen regning retter opp i manglene - eksempelvis ved å kjøpe det utstyr som mangler eller sørge for tilstrekkelig rømningssvei.
  • Dersom utleier ikke retter opp i forholdet innen rimelig tid, kan du selv rette opp mangelen. Dette kan eksempelvis være at du selv kjøper et brannslukkingsapparat eller røykvarsler for utleiers regning. Utleggene kan kreves refundertav utleier, eventuelt kan du trekke fra kostnadene på husleien. Trekkes beløpet fra på husleien må det naturligvis opplyses om dette. Dersom du i forbindelse med retting av mangelen også må utføre arbeid, vil du kunne kreve en rimelig godtgjørelse for dette. 

Vi anbefaler sterkt at du kontakter Leieboerforeningen før du på egen hånd retter mangelene slik at alt skjer på riktig måte. Gjør du dette på gal måte kan det i verste fall oppfattes som et mislighold av leieavtalen som kan føre til krav om utkastelse/fravikelse eller oppsigelse.