Leieboerforeningen

 Her er en del fakta om organisasjonen.

Leieboerforeningens er leieboernes rettsvern og skal ivareta leieboernes interesser overfor utleier og myndigheter både økonomisk, miljømessig og boligpolitisk. Leieboerforeningen bistår medlemmene slik at deres rettigheter blir ivaretatt. (Vedtektenes § 1

Leieboerforeningen har vedtatt en boligpolitisk plattform som legger grunnlag for det politiske arbeidet foreningen utfører. I tillegg kan det oppstå situasjoner som krever reaksjon og ressurser som ikke er omtalt i plattformen. 

 

Mange leieboere er midlertidig eller mer varig i en økonomisk krevende situasjon, samtidig som de har høye bokostnader, lav botrygghet og dårlig bostandard. 

Siden 2014 har vi konsentrert mye av vårt boligsosiale arbeid mot kommunale leieboere og kommunal boligpolitikk. Foreningen organiserer og fungerer som sekretær i flere kommunale gårsstyrer og bistår beboerne med å jobbe for bedre og mer robuste bomiljø. Politisk har vi hatt fokus på dårlig vedlikehold, trangboddhet, utbyttepolitikk og beboermedvirkning.   

 

Leieboerforeningen er en medlemsforeningen stiftet i 1933 og med ca 4 000 medlemmer. 

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og møter en gang pr år innen utgangen av mai måned. 

Styret velges av årsmøte og består av en leder, to nestledere, fire medlemmer, ansattes representant og fem varamedlemmer. Styret legger føringer for den driften og økonomien i Leieboerforeningen. Styret rapporterer til årsmøte gjennom styrets beretning og regnskap. 

Arbeidsutvalget består av styrets leder, nestledere, ansattes representant og daglig leder. Arbeidsutvalget møtes mellom styremøtene og etter behov, og følger den løpende driften av foreningen tettere.  

Kontrollkomiteen velges av årsmøte og fører tilsyn med at styret utfører sine oppgaver etter vedtektene.

Administrasjonen består av daglig leder og et varierende antall ansatte og frivillige (pr okt. 2017 11 ansatte og 1 frivillig fordelt på ca 6 årsverk). 

 

Leieboerforeningen har gjennom mange år bygget opp en solid prosjekterfaring og har normalt fra 1 - 3 større prosjekter gående til en hver tid. Prosjektene gjennomføres som oftest med finansiering fra offentlige myndigheter.

Prosjektene ligger normalt innefor områdene husleierett, boligsosialt arbeid, vanskeligstilte på boligmarkedet, beboermedvirkning, informasjon og opplæring. Prosjektene vil ofte være omtalt på våre nettsider  og i styrets beretning For en nærmere oversikt over prosjektene de siste årene se årsmeldinger:

 

Foreningens inntekter består av medlemskontingenter, advokatsalærer, prosjektinntekter, driftstilskudd fra stat/kommune, salsgsinntekterog salg av tjenester. De siste årene har omsetningen ligget mellom fem og seks millioner. Lønnskostnader utgjør omtrent 3/4 av utgiftene. Resten er øvrige administrative kostnader. 

Styret i foreningen har ansvar for å følge opp og ta avgjørende beslutninger knyttet til foreningens økonomi. Styret legger frem resultatregnskap og balanse som behandles og godkjennes av årsmøtet. Disse dokumentene finnes i styrets beretning. Foreningens regnskap for 2017 finner du i årsmledingen vår her.

 

Vedtektenes § 7 regulerer årsmøtet:

"Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes innen utgangen av mai hvert år. Årsmøtet ledes og innkalles av styrets leder.

Årsmøtets dagsorden:
1. Åpning
2. Årsmelding/regnskap
3. Innkomne forslag
4. Ansvarsfrihet for styret
5. Fastsettelse av honorar for styret
6. Fastsettelse av årskontingent
7. Valg

a. Valg av styre og kontrollkomite ifølge vedtektene
punkt 5 og punkt 6.
b. Valgkomite bestående av 3 medlemmer og 1
vara velges for 1 år.
c. Revisor.

Juridiske personer kan møte med 1 representant
på årsmøtet.

Årsmøtet skal meldes fra om minst 4 uker før
det avholdes. Forslag som ønskes behandlet, må
være innsendt til styret senest 2 uker før
årsmøtet.

Årsmelding, regnskap og eventuelle forslag legges
ut til gjennomsyn for medlemmene på foreningens
kontor før årsmøtet."